Skip to main content

DkIT Celebrates Irish Language with 2021 Seachtain na Gaeilge Virtual Programme

05 March 2021

Dundalk Institute of Technology (DkIT) celebrates Seachtain na Gaeilge with a new jam-packed programme of virtual workshops, performances and activities taking place from 1-16 March 2021, aimed at encouraging students and staff to polish off their ‘cupla focail’ and embrace the Irish language and culture.

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD | DkIT) ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge le clár imeachtaí lán le ceardlanna, taibhithe agus gníomhaíochtaí fíorúla a bheidh ar siúl ón 1-16 Márta 2021, agus a bheidh dírithe ar mhic léinn agus ar bhaill foirne a spreagadh chun snas a chur ar an ‘gcúpla focal’ agaibh,  agus taitneamh a bhaint as an dteanga agus cultúr a shníomh isteach sa ghnáth shaol agaibh freisin. Events include a Pop-Up Gaeltacht with Irish Classes, Poetry classes, Friendly Meet-Ups, Literature Night, a Concert, Voices of Youth. DkIT’s Irish Language Office has also teamed up with the DkIT De Chastelain Library to celebrate International Women’s Day 2021, Mon 8th March, bringing the best of Nuala Ní Dhomhnaill and Lady Gregory to the campus community with readings and discussions featuring local legends, placenames and surnames. Bígí Linn!  

I measc na n-imeachtaí beidh Pop-Up Gaeltacht le Ranganna Gaeilge,  Filíocht,  Ciorcail Comhrá, Oíche Litríochta, Ceolchoirm le Guth an Óige. Tá Oifig na Gaeilge in ITDD ag dul i gcomhar le Leabharlann De Chastelain chun Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021, Luan 8 Márta, a cheiliúradh, ag tabhairt saothair Nuala Ní Dhomhnaill agus an Bhantiarna Gregory chun beathaigh do phobal an champais ina mbeidh finscéalta áitiúla, logainmneacha agus sloinnte mar ábhair cainte chomh maith. Bígí Linn!

Seachtain na Gaeilge 2021 commenced on Wednesday 3rd March with the promotion of the great Irish proverb ‘Mol an óige agus tiocfaidh sí’or ‘Praise the young and they will flourish’. The De Chastelain Library has launched a social media campaign using the hashtag, #Gaeilge21DkIT to share different Irish proverb every day until 17th March. International students and staff are encouraged to post translations of the proverbs in their own languages and share them via their own channels using the hashtag.

Cuireadh tús le Seachtain na Gaeilge 2021 Dé Céadaoin 3 Márta leis an seanfhocal álainn ‘Mol an óige agus tiocfaidh sí’. Tá feachtas meán sóisialta ar bun ag Leabharlann De Chastelain ag baint úsáide as an hashtag, #Gaeilge21DkIT chun seanfhocail éagsúla a roinnt libn gach lá go dtí an 17 Márta. Spreagtar mic léinn agus baill foirne idirnáisiúnta chun na seanfhocail a aistriú go dtína dreangacha dúchais féinig, agus iad a roinnt ar a mbealaí féin ag úsáid an hashtag.

Coinciding with Seachtain na Gaeilge, the Institute is also pleased to announce the launch of its first ever Irish Language Society. The society is open to students of all levels and is dedicated to promotion the Irish language via various social events throughout the academic year. Registration to the society will be promoted throughout the festival period.

I gcomhthráth le Seachtain na Gaeilge, tá áthas ar an Institiúid seoladh a céad Cumann Gaeilge riamh a fhógairt. Tá an cumann oscailte do mhic léinn ar gach leibhéal agus tá sé tiomanta an Ghaeilge a chur chun cinn trí imeachtaí sóisialta éagsúla i rith na bliana acadúla. Cuirfear clárú don chumann chun cinn le linn tréimhse na féile.

Speaking today at the launch of Seachtain na Gaeilge Virtual Programme, Eamonn De Barra, DkIT Irish Language Officer added,

“The Irish international festival, Seachtain na Gaeilge, is the largest celebration of our native language and culture taking place in Ireland and in many other countries each year. DkIT has a long established reputation for supporting the festival and the promotion of Irish language, arts and culture in general. I am delighted to continue it this tradition with a new virtual programme in 2021 and I’d like to thank colleagues across the Institute, in particular the De Chastelain Library and the Sports & Societies office for helping us develop such an eclectic programme of activities. 

With everything from language classes, quizzes, concerts, literary events and more, there is certainly an event to suit everyone’s tastes.”

Agus é ag tagairt do Chlár Fíorúil Sheachtain na Gaeilge, chuir Éamonn De Barra, Oifigeach na Gaeilge againn in ITDD | DkIT síos air: 

“Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Tá cáil seanbhunaithe ar DkIT as tacú leis an bhféile agus chun Gaeilge, ealaíona agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn i gcoitinne. Tá an-áthas orm leanúint leis an dtraidisiún seo le clár fíorúil nua i 2021 agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le comhghleacaithe ar fud na hInstitiúide, go háirithe Leabharlann De Chastelain agus an Oifig Spóirt & Cumann as a leithéid de chlár spreagúil a éascú agus a reáchtáil linn.

Ó ranganna teanga, go tráth na gceist, ceolchoirmeacha, go himeachtaí liteartha agus go leor eile, is cinnte go bhfuil rud éigin ann do gach éinne. ”

A full programme of events is available here. For more information about the Seachtain na Gaeilge programme or the Irish Language Society, please contact debarrae@dkit.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi chlár Sheachtain na Gaeilge nó faoin gCumann Gaelach, déan teagmháil le do thoil le debarrae@dkit.ie.

 

All Media Enquiries

  • Marketing & Communications