Home Baile

Welcome to DkIT

Welcome to DkIT Fáilte go dtí ITDD

Welcome to the website for Dundalk Institute of Technology. Fáilte chuig suíomh gréasáin Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. Bain úsáid as na roghachláir le nascleanúint a dhéanamh ar an suíomh gréasáin. Bain úsáid as na roghachláir le nascleanúint a dhéanamh ar an suíomh gréasáin.

Phone: +353 (0) 42 9370200 Fón: +353 (0) 42 9370200

Irish Translations of web pages accessed regularly by members of the public.Aistriúcháin Ghaeilge ar leathanaigh ghréasáin a bhíonn á lorg go rialta ag an bpobal.

Prospective Students

Information for people thinking of attending the Institute. Eolas do dhaoine atá ag smaoineamh ar fhreastal ar an Institiúid. Find information on Admissions, Student Services, Schools and Departments and ways to contact DkIT. Aimsigh eolas ar Iontráil, Seirbhísí do Mhic Léinn, Scoileanna agus Ranna agus bealaí chun teagmháil a dhéanamh le ITDD.

Current Students

Popular links for current students including Careers, Conferring, Exams, IT Services, Student Union and Webmail.Naisc choitianta do mhic léinn reatha lena n-áirítear Gairmeacha, Bronnadh na nDámhachtainí, Scrúduithe, Seirbhísí TF, Aontas na Mac Léinn agus Post Gréasáin.

International Students

Information for International Students, including special sections for Chinese and Polish students. Eolas do Mhic Léinn Idirnáisiúnta, lena n-áirítear ranna speisialta do mhic léinn ón tSín agus ón bPolainn.

Staff

Useful links and information for DkIT staff. Naisc úsáideacha agus eolas do fhoireann ITDD. It is advisable to login to the site using your staff details before viewing this section. Tá sé inmholta logáil isteach ar an suíomh ag baint úsáide as do chuid sonraí foirne roimh breathnú ar an alt seo.

Research

During the past decade the Institute has witnessed unparallel growth in its research activity. Le deich mbliana anuas, tharla fás thar chuimse i ngníomhaíocht taighde na hInstitiúide.

Innovation and Enterprise

Working closely with the Head of Research, the Regional Development Centre (RDC) is responsible for Technology Transfer, liaising with Industry, promoting entrepreneurship and supporting incubated companies. Ag obair go dlúth leis an gCeannasaí Taighde, is é an Ionad Forbartha Réigiúnach (IFR) atá freagrach as aistriú teicneolaíochta, idirchaidreamh a dhéanamh le tionscal, fiontraíocht a chur chun cinn agus tacú le cuideachtaí a ghoradh.

Alumni

Information for past students of DkIT looking to stay in touch with the Institute and former colleagues.Eolas do iar-mhic léinn ITDD ag iarraidh fanacht i dteagmháil leis an Institiúid agus le iar-chomhghleacaithe.

Visitors

Information for visitors to the Institute. Eolas do chuairteoirí chuig an Institiúid. Look here for details on directions to DkIT, vacancies, events, useful phone numbers and how to provide feedback.Féach anseo le haghaidh sonraí ar threoracha go ITDD, folúntais, imeachtaí, uimhreacha gutháin úsáideacha agus conas aiseolas a chur ar fáil.

Contact

There are various ways to contact the Institute. Tá bealaí éagsúla chun teagmháil a dhéanamh leis an Institiúid. Choose one of the following methods. Roghnaigh ceann amháin de na modhanna seo a leanas.